ตารางแสดงชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน

 

รายการที่ ชื่อรายการ ชั่วโมง
1 สาระสำคัญของจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน  4.00
2 Anti-Corruption: Synergy to Success 16.00
3 สร้างแอพ iOS  และ Android ด้วย HTML 5,Angular JS และ lonic Framework  8.00
4 Luxury Brand Management with focus on the Art of Collaborations 16.00
5 Recruitment Center Workshop  3.00
6 20 ประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ  7.50
7 กลยุทธ์ภาษี & กฏหมายในการการวางแผนซื้อกิจการ  8.00
8 SET SD Forum 2/2017 : Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth 13.50
9 Construction Project Management & Control Strategy  8.00
10 SET SD Forum 3/2017 “Sustainable Investment Opportunity of Long Term  4.50
11 Effective Meeting skills Workshop 15.00
12 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  5.00
13 สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน  6.50
14 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่9 7.00
15 Enhancing Good Corporate Governance on CGR Scorecard  5.50
16 Future-Proof your organization in digital era  9.00
17 CSP:Company Secretary Program รุ่นที่ 83 8.50
18 IIAT Annual Conference 2017  15.00
19 มาตรฐานการวางรายงานเงินสำหรับกิจการ PAES 7.50
20 สัญญาเช่าแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี และเตรียมรับมือ TFRS16 - Leases  7.50
21 ผลกระทบการบันทึกที่นักบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายานทางการเงิน 7.50
22 เทคนิคการประเมินความน่าจะเป็นของการเกิดทุจริตและเครื่องมือการประเมิน(หลักสูตร)  3)  7.50
23 Auto Desk Navisworks Essential 8.00
24 สูตรสำเร็จระบบบัญชีในโรงแรม Resort, Bangalow, Serviced Apartment, Condotel 7.50
25 กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง 7.50
26 TERS ใหม่ที่ต้องรู้ 16.00
27 Contractor Management Workshop 9.00
28 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อต้องห้าม 3.00
29 Cyber Defense Initiative Conference 9.00
30 การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด รุ่นที่ 24 9.00
31 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อต้องห้าม 6.00
32 Insights, innovation and evolving markets 16.00
33 ความเหมือนและความแตกต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TERS ใหม่ที่ต้องรู้ 16.00
34 บัญชีและภาษีเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 152.00
35 ยกระดับทักษะคุณ ทุ่นเวลาการทำงาน 8.00
36 Principle of Infographic Design 8.00
37 เคล็ดลับออกแบบ Presentation เพื่อธุรกิจแบบมือโปร 8.00
38 The Psychology Marketing เพิ่มกำไรได้ทันใจเพราะรู้ใจ 8.00
39 การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas 8.00
40 Marketing Uncensored 8.00
41 การบริหารบุคคลสำหรับผู้จัดการมือใหม่ 288.00
42 เทคนิคการขายตามมูลค่า 248.00
43 การคิดเพื่อความสำเร็จ 504.00
44 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น 480.0
45 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 210.00
46 แนวปฏิบัติของภาคเอกชน ในการร่วมมือต่อต้านการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 335.00
  รวม 2,562.0000

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเท่ากับ 15.53 ชั่วโมงต่อคน