ตารางแสดงชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน

 

รายการที่ ชื่อรายการ ชั่วโมง
1 Real Estate Regulation 34
2 IR Fundamental Course 32
3 Be a Talent Sourcing Pro         8
4 Accounting issue regulation 3.5
5 แนวทางการใช้ระบบรายงานการได้มา/ จำหน่ายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 7
6 เจาะประเด็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง     18
7 New trends of hotel investment & updated Thai hotel laws 17
8 Enhancing good corporate governance based on CGR scorecard 7.5
9 Job Analysis 8
10 Remuneration Management 16
11 Refreshment of the role and expectation of CEO 32
12 พรบ.สถาปนิก 2543 และ พรบ.ควบคุมอาคาร/ บทบาทภาคการศึกษาในงานผังเมือง 2.5
13 Cyber Defense Initiative Conferences 2019 IT General Control Audit 32
14 General Business English Communications 450
15 360 Degree Feedback Training 540
16 Wealth Dynamics Seminar 280
17 Windows 10+ Cyber Security Training 282
18 Personal Income Tax & Stamp Duty Training 175
19 Corporate Planning 231
20 Anti-Corruption and Risk Management Training 540
21 360 Follow up session & Clifton Strength 150
22 Writing a Job Description 450
23 Inside Microsoft Office 365 560
24 Core Value 540
  รวม 4,415.50

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเท่ากับ 24.53 ชั่วโมงต่อคน