ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/2562 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 893,000,000 21.40
2. บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด 828,000,000 19.84
3. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 231,806,500 5.56
4. นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 161,050,000 3.86
5. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 150,000,000 3.59
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 145,391,019 3.48
7. RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN 95,000,000 2.28
8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 80,835,000 1.94
9. นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ 47,100,000 1.13
10. นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ 42,400,000 1.02
11. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 41,158,900 0.99
12. น.ส.อุรภา สุทธิพงษ์ชัย 40,300,000 0.97
13. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) A/C MAYBANK SINGAPORE LIMITED FOR PRIVATE WEALTH CLIENTS 35,000,000 0.84
14. นายสราวุธ บุญ-หลง 33,378,600 0.80
15. นาย พิชิต ชินวิทยากุล 28,018,000 0.67
16. นายนันทวัฒน์ เมธีระวัฒน์ 26,336,400 0.63
17. นายพีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ 24,087,200 0.58
18. นายสิริอานนท์ ศรีกุเรชา 23,000,000 0.55
19. น.ส.สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ 22,765,000 0.55