ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายการที่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. นายลี เช เช็ง เอเดรียน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. นายสถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1 นายลี เช เต็ก ไลโอเนล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ นายสถาพร อมรวรพักตร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสังเขป
  1. สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งจัดทำแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรรวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของตำแหน่งที่ไปแทนเท่านั้น