คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณากระบวนการสรรหา และการคัดเลือก รวมไปถึงการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอแนะบุคคลที่มีคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการแต่งตั้งและอนุมัติ นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด (CEO) เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

รายการที่ ชื่อ – นามสกุุล ตำแหน่ง
1. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางวัลลภา พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

  1. กำหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติสำหรับการสรรหากรรมการ โดยเน้นทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา และความอุตสาหะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
  2. สรรหา และคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ และแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
  3. ระบุและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาถึงทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

  1. พิจารณาและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคณะกรรมการ โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องเมื่อเทียบกับคณะกรรมการของบริษัทอื่นที่มีขนาด และประเภทใกล้เคียงกัน
  2. พิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนที่จะให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน

การแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ได้