21 ม.ค. 2564 แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO)
02 ธ.ค. 2563 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
20 ต.ค. 2563 รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์
30 ก.ย. 2563 แจ้งขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
10 ก.ย. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กันยายน 2563
08 ก.ย. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การลาออกของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และการแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระหว่างกาล
08 ก.ย. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 กันยายน 2563
13 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
31 ก.ค. 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
29 ก.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 ก.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 มิ.ย. 2563 รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์
16 มิ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล
14 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563