19 มี.ค. 2563 รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
18 มี.ค. 2563 รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์
28 ก.พ. 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 ก.พ. 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
16 ม.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ RML
15 ม.ค. 2563 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
03 ม.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ RML กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
02 ธ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
29 พ.ย. 2562 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
20 พ.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
18 พ.ย. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
14 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
04 พ.ย. 2562 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
22 ต.ค. 2562 การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)
04 ต.ค. 2562 การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น