- วิสัยทัศน์ -

สร้างสรรค์ชีวิตเหนือระดับ


- พันธกิจ -

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีทั้งในด้านการออกแบบและการใช้งานให้แก่ลูกค้า

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์

จัดหาพื้นที่ให้เช่าคุณภาพดีแก่ผู้เช่าในทรัพย์สินของบริษัท

การบริการหลังการขาย

ให้บริการหลังการขายและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเพื่อให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่าพื้นที่เช่าสามารถดำเนินชีวิตและธุรกิจได้อย่างราบรื่น


- ปรัชญาในการดำเนินการ -

ข้อผูกพันต่อสังคม
  • มุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของสังคม
  • ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อผูกพันต่อลูกค้า
  • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการที่มีจุดเด่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
  • มุ่งเน้นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ โดยการนำเอามาตรฐานใหม่ในการวางแผน การจัดสรรที่ดิน การควบคุมสิ่งแวดล้อม และการบริหาร งานหลังการขายที่ดีมาใช้กับโครงการของบริษัทฯ
  • กำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า ของบริษัทฯ ต่อลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด ต่อทุกฝ่าย
ข้อผูกพันต่อพนักงาน
  • บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ดีให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้แก่พนักงานอย่างเท่าเทียมกันในอันที่จะ เติบโตภายในองค์กร รวมทั้งปลูกฝังพนักงานให้เกิด ความพึงพอใจในการทำงาน และความภาคภูมิใจในองค์กร
ข้อผูกพันต่อผู้ถือหุ้น
  • ดำเนินธุรกิจหรือธุรกรรมของบริษัทฯ ในทุกๆ ด้านด้วย ความเป็นธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าของบริษัทฯ ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง และคู่ค้า
  • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ทางด้านการเงิน มีการเติบโตในส่วนแบ่งตลาด มีผลกำไรที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น