โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ:

  • * ผู้บริหารของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ประกาศที่ ทจ. 23/2551 (มาตรา 89/1)