บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2029 1889
โทรสาร: 0 2029 1891
อีเมล์: ir@raimonland.com