วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
20 พ.ย. 2562 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเทล สาทร, ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
29 พ.ค. 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
21 มี.ค. 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
19 ธ.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2561 เวลา 14.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 พ.ย. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
11 ต.ค. 2561 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเทล สาทร, ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
12 มิ.ย. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
27 เม.ย. 2561 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ
16 มี.ค. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2560 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
21 พ.ย. 2560 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
17 พ.ค. 2560 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
24 เม.ย. 2560 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
21 มี.ค. 2560 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120