การจ่ายเงินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
09/05/2562 28/05/2562 เงินปันผล 0.015 บาท 01/01/2561 - 31/12/2561 
08/05/2561 25/05/2561 เงินปันผล 0.0313 บาท 01/01/2560 - 31/12/2560 
28/04/2560 19/05/2560 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/2559 - 31/12/2559
28/04/2559 24/05/2559 เงินปันผล 0.055 บาท 01/01/2558 - 31/12/2558
03/12/2552 03/30/2552 หุ้น 01:00.1 หุ้น n/a
03/12/2552 03/30/2552 เงินปันผล 0.0093 บาท n/a

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้