โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/2561 ประเภท : XM

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.  JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 893,000,000 24.98
2.  นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 722,775,300 20.21
3.  นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 161,038,700 4.50
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 146,147,513 4.09
5.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 97,373,800 2.72
6.  นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 60,000,000 1.68
7.  น.ส.อุรภา สุทธิพงษ์ชัย 50,000,000 1.40
8.  น.ส.สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ 44,508,800 1.24
9.  น.ส.อรชร เจริญพงศ์อนันต์ 36,857,382 1.03
10.  นายสราวุธ บุญ-หลง 30,878,600 0.86
11.  นายพีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ 24,087,200 0.67
12.  นายสิริอานนท์ ศรีกุเรชา 23,000,000 0.64
13.  EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 21,968,200 0.61
14. นายโชติกร ปัญจทรัพย์ 21,137,500 0.59
15. นายวิภวิน ธาดาสีห์ 20,639,700 0.58
16. นายอาทิตย์ นฤหล้า 19,000,000 0.53
17. นางชุติมา เหล่าจินดา 18,695,900 0.52
18. นายสมเกียรติ จิระสวัสดิ์ตระกูล 18,520,000 0.52