คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)
4 / 4 ครั้ง
2. นายลี เช เช็ง เอเดรียน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 / 4 ครั้ง
3. นายสถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 / 4 ครั้ง
4. นายเวทย์ นุชเจริญ 1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ) 2 / 2 ครั้ง
5. ดร. ศิริ การเจริญดี 2 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ) 1 / 2 ครั้ง
6. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย 3 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 0 / 1 ครั้ง

หมายเหตุ:

1 นายเวทย์ นุชเจริญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

2 ดร. ศิริ การเจริญดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

3 นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ นายสถาพร อมรวรพักตร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  1. สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งจัดทำแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของตำแหน่งที่ไปแทนนั้น