คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2560
ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายเวทย์ นุชเจริญ (1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ) 2/2 ครั้ง
2. นายศิริ การเจริญดี (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ) 4/4 ครั้ง
3. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4/4 ครั้ง
4. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4/4 ครั้ง
5. นายลี เช เชง เอเดรียน (3) กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4/4 ครั้ง
6. นายสถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4/4 ครั้ง

หมายเหตุ:

(1) นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

(2) ดร. ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

(3) นายลี เช เช็ง เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ นายสถาพร อมรวรพักตร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  1. สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งจัดทำแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของตำแหน่งที่ไปแทนนั้น