คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณา กระบวนการสรรหา และการคัดเลือก รวมไปถึงการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอแนะบุคคลที่มีคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการแต่งตั้ง และอนุมัติ นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) ได้ลาออกจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 1 / 1 ครั้ง
2. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 5 / 5 ครั้ง
3. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) ได้ลาออกจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 3 / 3 ครั้ง
4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการใหม่ที่แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 2 / 2 ครั้ง
5. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการใหม่ที่แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 2 / 2 ครั้ง

เลขานุการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางวัลลภา พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

  • กำหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติสำหรับการสรรหากรรมการ โดยเน้นทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา และความอุตสาหะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
  • สรรหา และคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ และแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
  • ระบุ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และหรือ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ ซี โดยพิจารณาถึงทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

  • พิจารณา และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคณะกรรมการ โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องเมื่อเทียบกับคณะกรรมการของบริษัทอื่นที่มีขนาด และประเภทใกล้เคียงกัน
  • พิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนที่จะให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน

การแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ได้