รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

15 ก.พ. 2562 แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน
13 ก.พ. 2562 รายการเกี่ยวโยงกัน
11 ก.พ. 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
06 ก.พ. 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
05 ก.พ. 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
21 ม.ค. 2562 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
17 ธ.ค. 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ RML เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
13 ธ.ค. 2561 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
12 ธ.ค. 2561 แจ้งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ความสำเร็จของการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
30 พ.ย. 2561 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
15 พ.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
14 พ.ย. 2561 แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
13 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
13 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
08 พ.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
26 ต.ค. 2561 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย