รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

02 ก.ค. 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ RML เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
25 มิ.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML-W4 (F53-5) (แก้ไข)
22 มิ.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML-W4 (F53-5)
14 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
14 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 พ.ค. 2561 10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ RML-W4
04 พ.ค. 2561 การปรับสิทธิของ RML-W4
30 เม.ย. 2561 แจ้งกรรมการลาออก
27 เม.ย. 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
25 เม.ย. 2561 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ RML-W4
20 เม.ย. 2561 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ RML-W4
20 เม.ย. 2561 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ
19 เม.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561
19 เม.ย. 2561 แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน การขายหุ้นในบริษัทย่อย และการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน
19 เม.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
18 เม.ย. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการทำ BIG LOT
02 เม.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RML-W4 (F53-5) (ครั้งที่ 11)