รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

04 ต.ค. 2562 การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
01 ต.ค. 2562 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
14 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
01 ก.ค. 2562 แจ้งกรรมการลาออก
13 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
10 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
30 เม.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข PDF)
29 เม.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
05 เม.ย. 2562 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
05 เม.ย. 2562 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
21 มี.ค. 2562 แจ้งการแก้ไขข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE
15 มี.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE
27 ก.พ. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
15 ก.พ. 2562 แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน