ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
21 มี.ค. 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2561 เวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
27 พ.ย. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561 เวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
30 ส.ค. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561 เวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
12 มิ.ย. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2561 เวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
27 เม.ย. 2561 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ
16 มี.ค. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2560 เวลา 15.00น.  ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
21 พ.ย. 2560 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
17 พ.ค. 2560 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
24 เม.ย. 2560 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
21 มี.ค. 2560 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2559 เวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ชั้นที่ 19
อาคารรัจนาการ  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120