เครื่องคำนวณการลงทุน

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.06

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ย. 2562 16:38

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.01Arrow(0.95%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.05 / 81,900
วันก่อนหน้า 1.05
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.05 - 1.06
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 307,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.06 / 43,400
ราคาเปิด 1.05
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.02 - 1.68

 

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)

เงินปันผลต่อหุ้น

หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)