ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท: 0107536001508
Homepage: www.raimonland.com
Email: info@raimonland.com
นักลงทุนสัมพันธ์: ir@raimonland.com
โทรศัพท์: +66 (0) 2029 1889
โทรสาร: +66 (0) 2029 1891 / 66 (0) 2029 1892
ทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: ทุนจดทะเบียน 4,558,354,509 บาท
ทุนชำระแล้ว 3,575,483,607 บาท