บทวิเคราะห์ฐานะการเงิน

อัตราส่วน ทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
  (หน่วย : ล้านบาท ยกเว้น หุ้น / ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วนทางการเงิน)
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 2,866.26 5,073.58 5,042.34
รายได้รวม 3,015.90 5,206.43 5,145.49
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 1,934.26 3,181.42 3,016.13
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 754.40 855.63 830.02
ค่าใช้จ่ายรวม 2,688.66 4,037.05 3,846.15
กำไรขั้นต้นจากธุรกิจหลัก 932.00 1,892.17 2,026.21
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 327.24 1,169.38 1,299.34
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 136.05 318.78 398.88
กำไร (ขาดทุน) 191.19 850.60 900.46
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 191.44 850.63 900.90
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 648.77 1,134.81 505.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,912.75 7,572.91 8,428.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,545.22 2,127.22 1,518.28
รวมสินทรัพย์ 10,457.97 9,700.13 9,946.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,608.44 2,513.47 4,035.45
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,782.81 2,078.77 1,460.54
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ 4,059.73 2,937.57 2,883.59
หนี้สินรวม 5,391.25 4,592.24 5,495.99
ทุนเรือนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 3,575.48 3,575.48 3,575.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,066.72 5,107.89 4,450.99
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.19 3.01 2.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.19 0.52 0.18
อัตราความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) (%)
อัตรากำไรขั้นต้น (1) 32.52% 37.29% 40.18%
อัตรากำไรสุทธิ 6.35% 16.34% 17.50%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (2) 3.76% 17.80% 22.54%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.90% 8.66% 8.52%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Efficiency Ratios) (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 0.30 0.52 0.51
อัตราส่วนการชำระหนี้ (Leverage Ratios) (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.06 0.90 1.23
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 0.80 0.58 0.65
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (3) 0.67 0.35 0.53
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย   (4) 4.25 12.42 8.48
อัตราการเติบโต (% ต่อปี) (%)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม 7.8% -2% -11%
อัตราการเติบโตของหนี้สินรวม 17.4% -16.4% -28.1%
อัตราการเติบโตของทุน -0.8% 14.8% 25.6%
อัตราการเติบโตของรายได้รวม -42.1% 1.2% -22.6%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -11.8% 3.1% -20.4%
อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Ratios) (บาท)
กำไรต่อหุ้น 0.05 0.24 0.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (5) 1.42 1.43 1.24
กระแสเงินสด
เงินสดต้นงวด 1,133.73 505.20 497.74
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ -904.69 1,592.63 657.76
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ -458.26 -814.06 9.20
กระแสเงินสดจากกิจกรรมในการจัดหาเงินสุทธิ 877.08 -148.99 -659.63
เงินสดปลายงวด 647.68 1,133.73 505.20

(1)อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขาย-ต้นทุนขาย) / รายได้จากการขาย

  (โดยรายได้จากการขาย หมายถึง รายได้ที่ถูกรับรู้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย)

(2)อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทปีนี้และปีที่แล้ว

(3)อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน = หนี้สิ้นรวมหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทางการเงิน หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงินกู้ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้

(5) มูลค่าตามบัญชีรวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A

เหตุการณ์สำคัญปี 2560

กุมภาพันธ์
  • นายลี เช เชง เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  • ประกาศการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวบนถนนเพลินจิตสำหรับโครงการอาคารสำนักงานเพื่อเช่า
มีนาคม ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่จากชั้น 22 อาคารมิลเลเนีย ทาวเวอร์ ถนนหลังสวน เป็น ชั้น 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้
มิถุนายน ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่า 711.7 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.7 ต่อปี
กรกฎาคม เปิดตัวโครงการ เดอะ ลอฟท์ สีลม ด้วยยอดขายกว่าร้อยละ 75.0 ณ สิ้นปี 2560 (รวมห้องที่จองแล้วและอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาจะซื้อจะขาย)
สิงหาคม
  • จัดตั้งบริษัทบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท สยามสพูน จำกัด (“สยามสพูน”) เพื่อลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ซื้อที่ดินในเขต CBD ในซอยสุขุมวิท เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักซัวรี่ส์
ตุลาคม เข้าทำสัญญาเพื่อซื้อที่ดินในเขต CBD ในซอยสาทร 12 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักซัวรี่ส์
ธันวาคม สยามสพูน ลงนาม ในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ บริษัท บางกอกวูด เด้น สพูน จํากัด ซึ่งมีเจ้าของเดียวกับร้านอาหารบ้านหญิงในประเทศไทย จัดตั้งบริษัทร่วมทุน BAAN YING PTE. LTD. จดทะเบียนในสิงคโปร์ เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเปิดตัวในไตรมาส 1 ปี 2561

มุมมองผู้บริหารและแผนการในอนาคต

ในช่วง 1-2 ปี ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความระมัดระวังสูง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีระยะห่างระหว่างการเปิดตัวโครงการใหม่แต่ละโครงการค่อนข้างนานและทำให้ยอดโอนโครงการในช่วงปลายปี 2560 น้อยลงกว่าปีที่ผ่านๆ มา ทั้งยังจะต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2561 ก่อนที่โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก จะพร้อมส่งมอบในช่วงปลายปี จากการที่เราเล็งเห็นผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับแผนกลยุทธ์ใหม่โดยจะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มีรายได้อย่างน้อย 5 พันล้านต่อปี ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า และปรับโครงสร้างรายได้ให้มีสัดส่วนของรายได้ประจำ (Recurring Income) เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในอนาคตใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพและดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น จากการปรับแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาที่พักอาศัยระดับพรีเมี่ยมแล้ว 2 แปลง ซึ่งมูลค่าโครงการรวมประมาณ 9 พันล้านบาท และพัฒนาโครงการที่จะสร้างรายได้ประจำอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว คือ โครงการอาคารสำนักงานเพื่อเช่าระดับเกรด A บนถนนเพลินจิต ซึ่งโครงการนี้จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับบริษัทตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทยังคงดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทขนาดกลางผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดที่นำเสนอโครงการที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร และสถานที่พักตากอากาศชั้นนำ รวมถึงพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าที่ทันสมัยสำหรับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในด้านการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยคะแนน 4 ดาว จากคะแนนเต็ม 5 ดาว ซึ่งเป็นผลประเมินที่ดีขึ้นกว่าปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 3 ดาว นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ปี 2561 จะเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถเก็บเกี่ยวผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องจากโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมขาย โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีสินค้าพร้อมขายรวมมูลค่ากว่า 5,235.4 ล้านบาท โดย 2,923.6 ล้านบาท เป็นโครงการพร้อมขายซึ่งสามารถรับรู้รายได้ได้ในทันที ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจะเร่งยอดขายสินค้าพร้อมขายกลุ่มนี้ให้มากที่สุดเพื่อนำเงินสดมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินในเขต CBD มาเป็นกรรมสิทธิ์แล้ว 2 แปลง อยู่ในซอยสาทร 12 และซอยสุขุมวิท ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาเป็นโครงการใหม่ที่มีมูลค่ารวมประมาณ 9,000.0 ล้านบาท และพร้อมเปิดตัวในปีนี้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินบางส่วนประกอบกับเงินทุนที่มีอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกินระดับ 1.5 เท่า

สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้บริษัทร่วมทุน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดสาขาร้านอาหารจำนวน 7 สาขา โดยเป็นสาขาในต่างประเทศ 6 สาขา และสาขาในกรุงเทพฯ 1 สาขา โดยมีรายได้จากธุรกิจนี้รวมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทในปี 2561

ภาพรวมผลประกอบการปี 2560

  • กำไรสุทธิ 191.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 77.5 จากปีก่อน โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.3 ลดลงจากร้อยละ 16.3 ในปีก่อน
  • รายได้รวม 3,015.9 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 2,866.3 ล้านบาท
  • ยอด Backlog ของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่ารวม 4,754.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  • สินทรัพย์รวมเท่ากับ 10,458.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 757.8 ล้านบาท
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 เท่ากับ 0.67 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงาน ปี 2560

รายได้

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,015.9 ล้านบาท ลดลง 2,190.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.1 จากปี 2559 โดย 2,866.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.0 ของรายได้รวม มาจากการรับรู้รายได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 โครงการซึ่งได้แก่ โครงการยูนิกซ์ เซาท์พัทยา 496.1 ล้านบาท โครงการ 185 ราชดำริ 414.5 ล้านบาท โครงการ เดอะ ล็อฟท์ เอกมัย 1,283.6 ล้านบาท โครงการซายร์ วงศ์อมาตย์ 402.2 ล้านบาท และโครงการ เดอะ ริเวอร์ 269.9 ล้านบาท

โครงการ ปี 2559   ปี 2558  
  รายได้ (ล้านบาท) % รายได้ (ล้านบาท) %
โครงการเดอะริเวอร์ 269.9 9.0 365.4 7.0
โครงการ 185 ราชดำริ 414.5 13.7 1,194.6 22.9
โครงการซายร์ วงศ์อมาตย์ 402.2 13.3 717.8 13.8
โครงการล็อฟท์ เอกมัย 496.1 16.4 873.8 16.8
โครงการยูนิกซ์ เซาท์พัทยา 1,283.6 42.6 1,922.0 36.9
อื่น ๆ2 149.6 5.0 132.9 2.6
รวม 3,015.9 100% 5,206.4 100%

1 คำนวณจากหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2 รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด ค่าบริหารโครงการ ดอกเบี้ย และอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอด Backlog1 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่ารวม 4,754.5 ล้านบาท โดย ร้อยละ 47.9 มาจากโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก ร้อยละ 42.9 มาจากโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม ร้อยละ 3.1 มาจากโครงการ 185 ราชดำริร้อยละ 2.3 มาจากโครงการมิวส์ เย็นอากาศ ร้อยละ 1.6 มาจากโครงการเดอะ ริเวอร์ ร้อยละ 1.5 มาจากโครงการยูนิกซ์ เซาท์พัทยา ร้อยละ 0.6 มาจากโครงการซายร์ วงศ์อมาตย์และ ร้อยละ 0.1 มาจากโครงการเดอะ ลอฟท์ เอกมัย รวมทั้งหมด 8 โครงการ

ต้นทุนขาย

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายสำหรับอาคารชุดพักอาศัยลดลงเป็น 1,934.3 ล้านบาท จาก 3,181.4 ล้านบาทในปีก่อน

กำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในอัตราที่สูงกว่าตลาดในอัตราร้อยละ 32.5 ถึงแม้ว่าจะลดลงจากร้อยละ 37.3 ในปีก่อน สำหรับจำนวนกำไรขั้นต้นในปี 2560 ของบริษัทฯ นั้นลดลงเป็น 932.0 ล้านบาท ตามจำนวนรายได้ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2560 เท่ากับ 754.4 ล้านบาท ลดลง 101.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.8 จาก 855.6 ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดมากขึ้น

รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2560
(ล้านบาท)
ปี 2559
(ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานและค่าตอบแทนผู้บริหาร 228.9 223.1 + 2.6%
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 117.7 190.2 - 38.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น 127.4 100.9 + 26.3%
ค่าใช้จ่ายการบริหารอื่น ๆ 280.4 341.4 - 17.9%
รวม 754.4 855.6 - 11.8%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาเพื่อการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะถูกบันทึกเข้าเป็นต้นทุนของโครงการจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินในงบกำไรขาดทุน และเงินกู้จะทยอยคืนเมื่อมีการโอนห้องชุด ซึ่งในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 77.1 ล้านบาท ลดลง 17.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.2 จาก 94.2 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เนื่องจาก 1) ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับโครงการใหม่ 2 โครงการในปี 2560 ถูกบันทึกเข้าเป็นต้นทุนของโครงการ 2) มีการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดของโครงการ เดอะ ลอฟท์ เอกมัย เนื่องจากมีการโอนห้องชุดให้ลูกค้าแล้วกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่ารวมของโครงการ และ 3) การออกหุ้นกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำไปชำระเงินกู้ยืมซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมเป็นจำนวน 191.2 ล้านบาท ลดลง 659.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 77.5 จาก 850.6 ล้านบาทในปีก่อน

ทั้งนี้กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2560 เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 0.24 บาทต่อหุ้นในปี 2559

ฐานะทางการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 10,458.0 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 757.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากการเปิดตัวโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 3,461.5 ล้านบาท สุทธิกับการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 5,391.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 799.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 361.4 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และหุ้นกู้จำนวน 711.7 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,066.7 ล้านบาท ลดลง 41.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8 จาก 5,107.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 สาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 4,059.7 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 648.8 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.67 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.35 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพื่อก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักซัวรี่ส์ ชื่อโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และซื้อที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักซัวรี่ส์ใหม่ 2 โครงการที่จะเปิดตัวในปี 2561

กระแสเงินสด

  ปี 2560
(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,133.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ (904.7)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ (458.3)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมในการจัดหาเงินสุทธิ 877.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 647.7

ในระหว่างปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 904.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในโครงการระหว่างการพัฒนา คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก และ โครงการ เดอะ ลอฟท์ สีลม ประกอบกับกำไรสุทธิที่ลดลงในปีนี้ สำหรับกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 458.3 ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นเงินสดฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 356.2 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาสำหรับค่าออกแบบอาคารและค่างานอื่น 61.2 ล้านบาท สำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 877.1 ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 361.4 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 49.5 ล้านบาท และเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้จำนวน 707.9 ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายปันผล 250.3 ล้านบาท (จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)

ความเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในปี 2560 (หน่วย: ล้านบาท)