ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วน ทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
  (หน่วย : ล้านบาท ยกเว้น หุ้น / ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วนทางการเงิน)
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 2,866.26 5,073.58 5,042.34
รายได้รวม 3,015.90 5,206.43 5,145.49
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 1,934.26 3,181.42 3,016.13
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 754.40 855.63 830.02
ค่าใช้จ่ายรวม 2,688.66 4,037.05 3,846.15
กำไรขั้นต้นจากธุรกิจหลัก 932.00 1,892.17 2,026.21
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 327.24 1,169.38 1,299.34
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 136.05 318.78 398.88
กำไร (ขาดทุน) 191.19 850.60 900.46
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 191.44 850.63 900.90
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 648.77 1,134.81 505.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,912.75 7,572.91 8,428.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,545.22 2,127.22 1,518.28
รวมสินทรัพย์ 10,457.97 9,700.13 9,946.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,608.44 2,513.47 4,035.45
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,782.81 2,078.77 1,460.54
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ 4,059.73 2,937.57 2,883.59
หนี้สินรวม 5,391.25 4,592.24 5,495.99
ทุนเรือนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 3,575.48 3,575.48 3,575.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,066.72 5,107.89 4,450.99
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.19 3.01 2.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.19 0.52 0.18
อัตราความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) (%)
อัตรากำไรขั้นต้น (1) 32.52% 37.29% 40.18%
อัตรากำไรสุทธิ 6.35% 16.34% 17.50%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (2) 3.76% 17.80% 22.54%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.90% 8.66% 8.52%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Efficiency Ratios) (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 0.30 0.52 0.51
อัตราส่วนการชำระหนี้ (Leverage Ratios) (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.06 0.90 1.23
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 0.80 0.58 0.65
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (3) 0.67 0.35 0.53
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย   (4) 4.25 12.42 8.48
อัตราการเติบโต (% ต่อปี) (%)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม 7.8% -2% -11%
อัตราการเติบโตของหนี้สินรวม 17.4% -16.4% -28.1%
อัตราการเติบโตของทุน -0.8% 14.8% 25.6%
อัตราการเติบโตของรายได้รวม -42.1% 1.2% -22.6%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -11.8% 3.1% -20.4%
อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Ratios) (บาท)
กำไรต่อหุ้น 0.05 0.24 0.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (5) 1.42 1.43 1.24
กระแสเงินสด
เงินสดต้นงวด 1,133.73 505.20 497.74
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ -904.69 1,592.63 657.76
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ -458.26 -814.06 9.20
กระแสเงินสดจากกิจกรรมในการจัดหาเงินสุทธิ 877.08 -148.99 -659.63
เงินสดปลายงวด 647.68 1,133.73 505.20

(1)อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขาย-ต้นทุนขาย) / รายได้จากการขาย

  (โดยรายได้จากการขาย หมายถึง รายได้ที่ถูกรับรู้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย)

(2)อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทปีนี้และปีที่แล้ว

(3)อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน = หนี้สิ้นรวมหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทางการเงิน หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงินกู้ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้

(5) มูลค่าตามบัญชีรวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย