คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการบริหาร
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2560
ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำนวนการประชุมทั้งหมด
1) นายลี เช เต็ก ไลโอเนล ประธานกรรมการบริหาร 12/12
2) นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหาร 12/12
3) นายสถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการบริหาร 11/12
4) นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน (1) กรรมการบริหาร 0/2
5) นางสาวชัญญา แซ่เตีย (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ 6/7

หมายเหตุ

(1) นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

(2) นางสาวชัญญา แซ่เตีย ลาออกจากบริษัท และพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยสังเขป
  • ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารงานตามธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนด นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท รวมทั้ง เสนอแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
  • กำหนด พิจารณา และอนุมัติ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท
  • กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งประเด็นสำคัญอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้