คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

กรรมการตรวจสอบ
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2561
ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายระเฑียร ศรีมงคล *1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561)
3/3 ครั้ง
2. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ *2 กรรมการตรวจสอบ
(ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561)
2/2 ครั้ง
3. นายบัญชา วุฑฒิปรีชา *3 กรรมการตรวจสอบ
(ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
0/0 ครั้ง
4. ดร. ศิริ การเจริญดี *4 ประธานกรรมการตรวจสอบ
(จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
2/2 ครั้ง
5. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ *5 กรรมการตรวจสอบ
(จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
0/2 ครั้ง
6. นายเวทย์ นุชเจริญ *6 กรรมการตรวจสอบ
(จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2561)
3/3 ครั้ง

หมายเหตุ

*1 นายระเฑียร ศรีมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561

*2 นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561

*3 นายบัญชา วุฑฒิปรีชา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

*4 ดร. ศิริ การเจริญดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

*5 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัทฯ, และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

*6 นายเวทย์ นุชเจริญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นายจักกลิน กอนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

โดย นายระเฑียร ศรีมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทได้ รวมทั้งมีประสบการณ์อื่นที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 • 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • 3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 • 4) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • 5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 • 7) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 • 8) จัดให้มีกระบวนการป้องกันการคอร์รัปชั่น รับแจ้งเบาะแส (Whistle-Blowing) จากพนักงานหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น การทุจริตภายในองค์กร หรือรายการผิดปกติเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้การปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแส
 • 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อ งครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการคอร์รัปชั่น
  • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
  • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 • ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมหารือหรือตอบข้อซักถามของกรรมการตรวจสอบ
 • ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  • รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  • การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ